Natuurparels

Natuurparels

Flora

In natuurgebied de Kemmer komen zo’n 30 boomsoorten voor, waaronder; Inlandse zomer eik, amerikaanse eik, beuk, paarde kastanje, tamme kastanje, zeeden, grove den, fijnspar , reuze spar (pinus abies grandis), berk, lijsterbes, zwarte els, es, acacia, robinia, plataan, esdoorn, douglas, lariks, hulst, wilg, populier, linde, meidoorn, wilde appel, walnoot, amerikaanse en inlandse vogelkers, krentenboom, sporkehout etc.  U vindt er dus een brede selectie aan loofbomen en naaldbomen, bladverliezend zowel als groenblijvend. De oudste bomen staan er al meer dan een eeuw. Bospercelen, akkers, houtwallen, struwelen en singels met wandel- en fietspaden zorgen voor veel afwisseling.

De bodem bestaat overwegend uit poreus geel zand met wat leem en een relatief zure bovenlaag van humus en een lage grondwaterstand.  Rhododendron, azalea, vlier, taxus, laurier, jeneverbes, krentenboom, brem, gelderse roos, brem, varen, hazelaar en heide doen het hierop erg goed. Met name bij de bossen in particulier eigendom vindt u een evenwichtige verdeling in vegetatielagen dankzij bodembedekkers, lage begroeiing, middelhoge struiken en hoge bomen.

Van de bermplanten vinden we weegbree, boterbloem, witte dovenetel, duizendblad, berenklauw, brandnetel, braam, framboos, distel, klaproos, fluitenkruid, Sint Janskruid, Sint Jacobskruid, boerenwormkruid, rode klaver, kamille, margriet, lelietje van dalen, bosanemoon, vingerhoedskruid, theunisbloem, koningskaars, Bezemkruis, gele dovenetel, duizendblad, salomonszegel, wilde bertram,  bezemkruiskruid, kromhals, heide, etc. 

Met name op de geluidswallen langs de snelweg woekert helaas de japanse duizendknoop en in de open gemeentebossen vinden we nogal wat braamvorming. 

In- en langs de vijvers zien we o.a. waterlelies, gele plomp, kikkerbeet, lisdodde, gele lis, fonteinkruid, weegbree, dotterbloem, hoornblad, riet, mos.

Klimop, wisteria, wingerd, clematis, bruidssluier, passiebloem, hop, witte en rode druif en vuurdoorn zijn de voorkomende klimplanten.

De fraaie houten beelden die u in het Speelbos vindt, zijn van kettingzaag kunstenaar Roel van Wijlick.

Foto's : Adelaide en Cees Ouwerkerk, Rosetta Hovius, Netty Rook en Kees Ham

DCIM\100MEDIA\DJI_0003.JPG

Bij kilometerpaal 18.5 langs de noorkant van de A58 ligt Nederlands oudste (en enigste ronde) wielerbaan. Een erfgoedparel uit 1914. Volgens het boek van Robert van Willigenburg - 'Hier lag een wielerbaan' , is het de oudste van 4 nog overgebleven banen uit de eerste helft van de vorige eeuw.  Op initiatief van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot is hij sinds 2020 opgenomen op de Oirschotse Erfgoedkaart. We zoeken nog naar foto's uit de tijd dat deze  sintelbaan gebruikt werd (1914-1932)

Fauna

Dankzij de gevarieerde natuur en de vele grote vijvers en kleinere poelen in de Kemmer,  is er een rijke fauna aanwezig; Ree, vos, das, bunzing, steenmarter, wezel, nerts (ontsnapt), eekhoorn, konijn, egel, hagedis, alpen salamander, hagedis, hazelworm, mol, kikker, pad, waterhoen, eend, manderijn eend (passant), blauwe reiger, witter reiger (passant), bosuil, ransuil, steenuil, kerkuil, grootoor vleermuis, dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis, tortelduif, koekoek, groene, bonte en zwarte specht, gaai, sperwer, havik, buizerd, valk, kraai, ekster, kauw, lijster, spreeuw, merel en vele kleinere vogelsoorten waaronder, vink goudvink, goudhaantje, koolmees, pimpelmees, staartmees ,zwartkop, kuifmees, witte kwikstaart, bonte vliegenvanger, kleine vliegenvanger, koperwiek, tuinfluiter, matkop, keep, boomkruiper, boomklever, zwaluw, mus, winterkoning, roodstaart, fitis, tjiftjaf, roodborst, en de ijsvogel.  Uiteraard verplaatsen de meeste van deze dieren zich over een groter gebied, maar vele dieren hebben hun thuisbasis in de Kemmer. Pas in 2022 hebben we de eerste opnames van de das binnen gekregen na een ecologisch onderzoek. Een waterbuis onder de A58 fungeerde als faunapassage waardoor de das vanuit de Oirschotse Heide in Kriekampen terecht is gekomen en vervolgens in de Kemmer. Deze diersoort is de doelsoort geworden bij de groene inpassing van Zonnepark Kriekampen.

Door het uitzonderlijk groot aantal vogelsoorten geniet een gedeelte van dit gebied sinds 1987 de status Vogelreservaat (dankzij Vogelbescherming Zeist). Ook in de Kemmer ondervinden we de klimaatverandering, stikstof depositie, amoniak emissie uit de veeteelt met als gevolg; verslechtering van de bio-diversiteit, zo is de kleine kruisbek, die 20 jaar geleden hier voorkwam, helaas verdwenen en heeft de egel, die hier vroeger in grote getale voorkwam,  het nu ontzettend moeilijk door een onbekende ziekte.

In de vijvers komen de volgende vissoorten voor; karper, zeelt, brasem, bliek, snoek, baars, stekelbaars, zonnebaars, hondsvis, ruisvoorn, blankvoorn en grondeling. De salamanders zitten vooral in en rond de poelen. Vleermuizen slapen in de veldschuren of boomholtes.  

In de Kemmer biotoop komen nog vele soorten vlinders, bijen, hommels, libellen, en insecten voor, maar deze zijn nog niet geïnventariseerd. In het speelbos heeft men al wel de volgende vlindersoorten geïnventariseerd; porseleinvlinder. dagpauwoog, groentje, bruine daguil, bonte zandoog, geaderd witje, gehakkelde aurelia, boterbloempje, boomblauwtje, kleine vos, oranje zandoogje, icarus blauwtje, kleine vuurvlinder, zwartspriet dikkop, atalanta. Ook wij maken ons zorgen over de terugloop van de vlinder stand en wij hopen de bio-diversiteit in ons gebied op peil te kunnen houden.

Wij hebben voor u een aantal voorbeelden gefotografeerd van de flora en fauna in de Kemmer (foto's; Netty Rook, Cees Ouwerkerk, Adelaide Ouwerkerk, Rosetta Hovius)

Een blauwe reiger bezoekt frequent onze vijvers om te fourageren. De  zilverreiger en manderijneenden, daarentegen, zijn een passanten. Een dode wezel  was er begin 2021 te betreuren. Een nest jonge bosuilen in de holle amerikaanse eik  verblijdde ons in april 2022. Een paar maanden later nog eens drie jong buizerds in het bos schreeuwend om voedsel. De horst is vlakbij. Een sperwer in de rui wast zijn veren in een ondiepe poel.. 23 mei 2023 hadden we eindelijk de das op de wildcamera staan. Mooier kan het niet worden. Of een familie dassen misschien?