Natuurparels

Natuurparels

Flora

In natuurgebied de Kemmer komen zo’n 30 boomsoorten voor, waaronder; Inlandse zomer eik, amerikaanse eik, beuk, paarde kastanje, tamme kastanje, zeeden, grove den, fijnspar , reuze zilverspar (abies grandis), berk, lijsterbes, els, es, acacia, robinia, plataan, esdoorn, douglas, lariks, hulst, wilg, populier, linde, meidoorn, wilde appel, walnoot, amerikaanse en inlandse vogelkers, krentenboom, sporkehout etc. U vindt er dus een brede selectie aan loofbomen en naaldbomen, bladverliezend zowel als groenblijvend. De oudste bomen staan er al meer dan een eeuw. Bospercelen, akkers en struwelen met wandel- en fietspaden zorgen voor veel afwisseling.

De bodem bestaat overwegend uit poreus geel zand met wat leem en een relatief zure bovenlaag van humus en een lage grondwaterstand. Rhododendron, azalea, vlier, taxus, laurier, jeneverbes, krentenboom, brem, gelderse roos, brem, varen en hazelaar doen het hierop erg goed. Met name bij de bossen in particulier eigendom vindt u een evenwichtige verdeling in vegetatielagen dankzij bodembedekkers, lage begroeiing, middelhoge struiken en hoge bomen.

Van de bermplanten vinden we Weegbree, boterbloem, witte dovenetel, duizendblad, berenklauw, brandnetel, braam, framboos, distel, klaproos, fluitenkruid, Sint Janskruid, Sint Jacobskruid, boerenwormkruid, rode klaver, kamille, margriet, lelietje van dalen, bosanemoon, vingerhoedskruid, theunisbloem, koningskaars, Bezemkruis, gele dovenetel, duizendblad, salomonszegel, wilde bertram, bezemkruiskruid, kromhals, etc.

Met name op de geluidswallen langs de snelweg woekert helaas de japanse duizendknoop en in de open gemeentebossen vinden we nogal wat braamvorming.

In- en langs de vijvers zien we waterlelies, gele plomp, kikkerbeet, lisdodde, gele lis, fonteinkruid, weegbree, dotterbloem, hoornblad, riet, mos

Klimop, wisteria, wingerd, clematis, bruidssluier, passiebloem, hop, witte en rode druif en vuurdoorn zijn de voorkomende klimplanten.

De fraaie houten beelden die u in het Speelbos vindt, zijn van kettingzaag kunstenaar Roel van Wijlick.

Foto's : Adelaide en Cees Ouwerkerk, Rosetta Hovius, Netty Rook en Kees Ham

Fauna

Dankzij de gevarieerde natuur en de vele grote vijvers en kleinere poelen in de Kemmer, is er een rijke fauna aanwezig; Ree, vos, bunzing, steenmarter, wezel, nerts (ontsnapt), eekhoorn, konijn, egel, hagedis, alpen salamander, hazelworm, mol, kikker, pad, waterhoen, (manderijn) eend, blauwe reiger, bosuil, ransuil, steenuil, kerkuil, grootoor vleermuis, tortelduif, koekoek, groene, bonte en zwarte specht, gaai, sperwer, havik, buizerd, valk, kraai, ekster, kauw, lijster, spreeuw, merel en vele kleinere vogelsoorten waaronder, vink goudvink, goudhaantje, koolmees, pimpelmees, staartmees ,zwartkop, kuifmees, witte kwikstaart, bonte vliegenvanger, kleine vliegenvanger, koperwiek, tuinfluiter, matkop, keep, boomkruiper, boomklever, zwaluw, mus, winterkoning, roodstaart, fitis, tjiftjaf, roodborst, en de ijsvogel. Uiteraard verplaatsen de meeste van deze dieren zich over een groter gebied, maar vele dieren hebben hun thuisbasis in de Kemmer.

Door het uitzonderlijk groot aantal vogelsoorten geniet een gedeelte van dit gebied sinds 1987 de status Vogelreservaat (dankzij Vogelbescherming Zeist). Ook in de Kemmer ondervinden we de klimaatverandering, stikstof depositie, amoniak emissie uit de veeteelt met als gevolg; verslechtering van de bio-diversiteit, zo is de kleine kruisbek, die 20 jaar geleden hier voorkwam, helaas verdwenen en heeft de egel, die hier vroeger in grote getsle voorkwam, het nu ontzettend moeilijk door een onbekende ziekte.

In de vijvers komen de volgende vissoorten voor; karper, zeelt, brasem, bliek, snoek, baars, stekelbaars, zonnebaars, hondsvis, ruisvoorn, blankvoorn en grondeling. De salamanders zitten vooral in en rond de poelen. Vleermuizen slapen in de veldschuren of boomholtes.

In de Kemmer biotoop komen nog vele soorten vlinders, bijen, hommels, libellen, en insecten voor, maar deze zijn nog niet geïnventariseerd. In het speelbos heeft men al wel de volgende vlindersoorten geïnventariseerd; porseleinvlinder. dagpauwoog, groentje, bruine daguil, bonte zandoog, geaderd witje, gehakkelde aurelia, boterbloempje, boomblauwtje, kleine vos, oranje zandoogje, icarus blauwtje, vuurvlinder, zwartspriet dikkop, atalanta. Ook wij maken ons zorgen over de terugloop van de vlinder stand en wij hopen de bio-diversiteit in ons gebied op peil te kunnen houden.

Wij hebben voor u een aantal voorbeelden gefotografeerd van de flora en fauna in de Kemmer (foto's; Netty Rook, Cees Ouwerkerk, Adelaide Ouwerkerk, Rosetta Hovius)

ree vol in beeld.AVI
VIDEO-2019-07-29