Gebiedsontwikkeling de Kemmer

In 2020 kwam het Actieplan Wonen uit, van de gemeente Oirschot met Braining the Future en LOS-Stad om Land. Plus de Versnellingsopgave Woningbouw en een rapport over bijbehorende Grondpolitiek. Daarin lezen we een groot aantal geambieerde kwantitatieve doelstellingen die de gemeente, met behoud (en zelfs verbetering) van gebiedskwaliteiten, wil realiseren.

Het Actieplan Wonen heet in Oirschot de ’dochter‘ van het Landschapskwaliteitsplan.

Om redenen van urgentie t.g.v. uitkoop onderhandelingen, het uitvaardigen van een Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG), de beëindiging van de saneringsregeling varkenshouderij op 21 juni 2021en de achterstand van woningbouw in het algemeen, is het Actieplan Wonen enkele maanden sneller aan de gemeenteraad aangeboden voor vaststelling, dan het LKP.

Bij uitkomst van het Actieplan Wonen was er grote onvrede onder buurtbesturen en belangengroepen over de geboden gelegenheid tot participatie en wat er met die inbreng gedaan werd. De gemeente heeft toen een extern bureau ingehuurd om de communicatie te verbeteren en het (in retro-perspectief genoemde) Actieplan Wonen 1.0 met de dorpskern vertegenwoordigers, door te ontwikkelen tot een breder gedragen versie Actieplan Wonen 2.0

Op basis van de kernkwaliteiten (natuur, rust en ruimte) van ons gebied zien we op de plattegrond al gelijk duidelijk herkenbare verschillen met andere grote dorpsontwikkeling projecten in Oirschot, zoals bijvoorbeeld Ekerschot Noord. In Ekerschot worden de meeste bomen gekapt om het terrein geschikt te maken voor woningbouw. In de Kemmer lopen veel historische lijnen, houtwallen, en bossen waar we de woningbouw juist gaan inpassen en waarbij we boskamers benutten en creëren. Ook de woning dichtheid per hectare zal in de Kemmer veel lager worden. Op 18 januari heeft gemeente Oirschot een prijsvraag uitgeschreven genaamd 'Een nieuwe bouwcultuur - biobased natuurinclusief bouwen' Op 27 januari startte een (online) bijeenkomst met alle belangengroepen waaruit een 'meedenkgroep' gevormd wordt.

Oogst van Prijswinnaars Prijsvraag BBB de Kemmer 31 07 2022.docx
Netto Bebouwbaar gebied in gebiedsontwikkeling de Kemmer.docx
Communicatie en participatieplan De Kemmer 2.0 28 juni 2022 2022.docx
Woningbouw dichtheden in de Kemmer.docx
Brief ophef in de Kemmer rond prijsvraag nieuwe bouwcultuur.docx
Gebiedsvisie de Kemmer 17 juni 2021.pdf
ActieplanWoningbouw 2.0 mei2021.pdf
Bijlage Actieplan W 2.0 Sturen op ruimtelijke kwaliteit.pdf
Versnelling woningbouwopgave_DEF.pdf
advies GrondGidsen slimme grondpolitiek def.pdf