Landschapskwaliteitsplan

De gemeente Oirschot heeft in 2019 door Studio MarcoVermeulen een Landschapskwaliteitsplan laten maken als uitwerking van de Omgevingsvisie. Hierin zijn de bestaande kwaliteiten en landschappelijke waarden als uitgangspunt genomen. Deze fungeren als onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen, die in eerste instantie vooral meerwaarde dienen te creëren. Bestaande kwaliteiten worden gekoesterd, maar bieden tevens houvast voor toekomstige ontwikkelingen. Deze uitgangspunten zijn expliciet meegenomen in het Landschapskwaliteitsplan.

Dit rapport beschrijft de ambitie en gewenste ontwikkelrichting voor de komende 20 jaar van de Gemeente Oirschot met betrekking tot het landschap en de samenhang tussen de verschillende (transitie) opgaven op thema’s als: klimaat, energie, woningbouw, waterberging en veeteelt. Het geeft richting aan een gemeenschappelijk- en breed gedragen toekomstbeeld. Daarnaast kan dit Landschapskwaliteitsplan gebruikt worden als instrument om initiatieven voor functieverandering te beoordelen.

Dit LKP plan circuleert in diverse ontwikkelingsvormen bij ‘stakeholders’ in Oirschot sinds midden 2020 en we hanteren graag dit format, maar dan voor de Kemmer opgesplitst in twee delen, noordelijk en zuidelijk van de Groene Corridor.

In het LKP worden Landschap, Cultuurhistorie, Natuur en Erfgoederen uitvoerig besproken voor Oirschot in het algemeen. Voor het gebied de Kemmer wordt hier nog eens dieper op ingezoomd. In het LKP worden voor Oirschot 16 deelgebieden onderscheiden waarvan er maar liefst 5 betrekking hebben op de Kemmer;

· Rand van dorpskern

· Boskamers aan de A58

· Groene Corridor

· Wilhelminakanaal

· Snelwegzone/energiezone

In het gebied worden hoogwaardige woonvormen voorzien in boskamers langs de Groene Corridor, waarbij ook vrijkomende agrarische bebouwing getransformeerd wordt tot woonerven. Het Wilhelminakanaal leent zich voor bebouwing aan het Waterfront, met revitalisering van de passantenhaven. In de zone langs de snelweg ziet men kansen voor duurzame energiewinning.

Over 5 jaar zal het LKP gemonitord worden en over 10 jaar aangepast aan de dan geldende situatie.


Landschapskwaliteitsplan gewijzigde versie ter inzage.pdf
LKP inspreektekst opiniërende raadsvergadering 21 sep.docx
Brief Landschapsvisie (2).pdf
LANDSCHAPSKWALITEITSPLAN reacties per bladzijde.docx