Wie zijn wij?

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Buurtgroep de Kemmer is een actieve groep bewoners uit het gebied de Kemmer in Oirschot, die waakt over de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in het gebied. Wij proberen de natuurwaardes van het gebied te conserveren, te verbeteren en (waar nodig) te beschermen, zodat het gebied voor Oirschotse burgers, bewoners en bezoekers in goede conditie blijft.

Het gebied de Kemmer ligt tussen de A58, de Kempenweg en de Eindhovensedijk.

Van de circa 50 hectare oppervlak is ongeveer 35 hectare bebost. Ruwweg 1/3 is in eigendom van particuliere bewoners, 1/3 is van recreatie ondernemers en 1/3 is in handen van de gemeente en wordt gedeeltelijk onderverhuurd aan sportclubs en andere verenigingen. Het gedeelte dat grenst aan de A58 maakt onderdeel uit van de vroegere Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en nu van de Natuurnetwerken Oirschotse Heide en 's Heerenbeek en vormt een groenbuffer voor de Oirschotse burgers t.o.v. de A58. Bewoners, sporters en recreanten kiezen de Kemmer vanwege de rustige ligging in het groen.

Het gebied de Kemmer is relatief dun bevolkt met 10 huishoudens op percelen van gemiddeld enkele hectares. Daarnaast bevinden zich circa 50 chalets op vakantiepark Latour die bewoond worden en/of waar overnacht wordt door zo'n 300 personen in het toeristenseizoen. Verder wordt het gebied dankbaar gebruikt door zo'n 1.500 sporters (tennis, atletiek, trimbaan, zwemmen, mountainbiken) en leden van de scouting en de kynologenclub. Ook maken zo'n 1.100 scholieren van de Kempenhorst gebruik van sporthal de Kemmer. In de zomermaanden vertoeven recreanten graag in ons gebied. In de Kemmer bevindt zich een Bed & Breakfast genaamd Carpe Diem, dat in 2014 de titel beste B&B van Nederland won.

Standpunten

Wij onderschrijven de Oirschotse missie; “ Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen waar de MENS zich thuis voelt”. Wij focussen ons graag op de Eindhovensedijk als Groene Corridor met de bestaande visgraat infrastructuur en gescheiden fietspad. Voor de fietsers routing tussen het Kempenhorst College en sporthal de Kemmer vragen we een scholieren duiker onder de Kempenweg door. We schermen ons graag zo goed mogelijk af t.o.v. de A58 het Motorcrossterrein en een eventuele randweg, met zandwallen groen begroeide schermen en maximale bosbuffer. Wij faciliteren graag Oirschots bestemmingsverkeer en woon-werkverkeer alsmede sporters, toeristen, recreanten en expats. We weren liever sluipverkeer uit Westfields, GDC Acht, BIC en Eindhoven Airport, die worden geacht worden via Batadorp te rijden. Wij steunen maatregelen die het integrale verkeer door de Kemmer en over Koolmond verminderen. Wij steunen onze lokale ondernemers in hun belang om een goede verbinding tussen hun bedrijven en de weegbrug plus de oprit/afrit Oirschot te hebben. Als maximum snelheid op de Eindhovensedijk prefereren wij 30-50 km per uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de bebouwde kom. De oprit en afrit Koolmond zijn van groot strategisch belang voor de verbondenheid van de Kemmer met de rest van Oirschot. Wij respecteren dan ook de mening van de overgrote meerderheid van de Oirschotse bevolking om de oprit Koolmond en afrit Moorland gerenoveerd en veilig open te houden voor langzaam verkeer zowel als voor automobilisten. Het bosgebied de Kemmer willen we zo goed mogelijk conserveren en compleet houden voor maximale biodiversiteit en (be)leefbaarheid. Wij koesteren ons Speelbos, de historische wielerbaan, het vogelreservaat en de monumentale beukenlaan. Wij beschouwen ons als de rentmeesters van dit gebied en hebben de ambitie om dit gebied straks weer in goede staat door te geven aan de generaties na ons.

Wij kiezen voor slimme mobiliteit spreiding van het Oirschots bestemmingsverkeer door de Kemmer en Moorland en bestemmingsverkeer voor de Beerzen en Spoordonk via Zwanenburg en Wintelresedijk. Een randweg is, volgens ons, overbodig tot enige jaren na de verbreding van de A58, maar zou ergens rond 2030 weer in beeld kunnen komen als regiovariant N58.

rotonde-wit.pdf

Externe invloeden

Rijkswaterstaat (RWS) verwacht in 2030 circa 130.000 voertuigen per dag over de A58 bij Oirschot. Dat is een verdubbeling t.o.v. 2010. Dit intensieve verkeer veroorzaakt toenemende geluidsoverlast en schadelijke emissies voor een steeds groter aantal Oirschottenaren. We zijn met RWS, zowel als met de gemeente Oirschot, in gesprek over een begroeid geluidsscherm dat de ambitie meegekregen heeft om het groenste en mooist bloeiende scherm van Nederland te worden.

Gemeente Oirschot wil aan de noordkant van de A58 een randweg aanleggen waarvoor circa 20.000 m2 bos gekapt zou moeten worden in de Kemmer. Over nut, noodzaak en mitigerende alternatieven kunt u veel lezen op deze website. Hierover zijn we met de gemeente in gesprek.

Andere aandachtspunten zijn; Motorcross Club Oirschot, helicopter vluchten door Defensie, intensieve veehouderij, en toenemende vliegbewegingen rondom Eindhoven Airport.